Dejan Stefanović PRIRODA DS BOLEČ

Grocka- Boleč, 11307, ul.Kneza Mihaila br. 35b

mb: 63026883, pib: 107838428,

svojim korisnicima objavljuje  

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA I KUPOVINE

 

O NAMA

Dejan Stefanović PRIRODA DS BOLEČ (u daljem tekstu: „PRIRODA DS “) vrši Internet prodaju putem web sajta koji se nalazi na domenu www.pravisok.com (u daljem tekstu: „sajt“).

Odredbe Opštih uslova su obavezujuće za ovog prodavca i svakog Korisnika a kupovina proizvoda sa sajta je bezbedna jer se odvija u skladu sa važećim Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o obligacionim odnosima, Pravilnikom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i drugim propisima Republike Srbije.

KORISNIČKI NALOG

Korisnik usluga ili kupac može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik, osim maloletnih lica.

Korisnik usluga se postaje poručivanjem što podrazumeva da korisnik treba da se Registruje popunjavanjem kratke forme naloga sa neophodnim podacima za realizaciju porudžbine, odabere proizvod koji želi putem Korpe, njegovu količinu, pri čemu podatke može podešavati, i nakon odabira može nastaviti kupovinu sledećeg proizvoda sve do konačnog odabira klikom na Naruči.

Registracijom korisnik izričito potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama ovih Opštih uslova i Politikom privatnosti.

Registrovani korisnik stupa u korisnički odnos momentom davanja saglasnosti na odredbe ovih Opštih uslova, na neodređeno vreme u svrhu izvršenja ugovora na daljinu.

Podaci iz Naloga za zasnivanje korisničkog odnosa prikupljaju se u svrhu realizacije poružbine kao neophodni u skladu sa Politikom privatnosti koja je posebno istaknuta.

Pravo na korišćenje usluga koje korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima, ne može se preneti na treće lice. 

PRIKAZ ROBE I CENE, PODACI IZ DEKLARACIJE

PRIRODA DS  na sajtu nudi prodaju isključivo sokova, kao proizvod proizvođača Republike Srbije, nastao dugogodišnjim iskustvom cedjenja voća bez dodavanja limunske kiseline ili bilo kakvih drugih aditiva.

Svaki Proizvod je prikazan slikom koja predstavlja ambalažu i dizajn samog proizvoda sa nazivom soka “Baš pravi” i naznačenim ukusom.

Svi podaci iz deklaracije proizvoda, istaknuti su na sajtu uz proizvod, na vidljiv način.

Opis proizvoda- Sastojci: sadrži spisak sastojaka prema opadajućem redosledu na osnovu količine upotrebljenog sastojka, upozorenje na moguću alergiju ili intoleranciju na sastojak ili sastojak u tragovima, količinu određenog sastojka izraženo u procentu, neto količinu, rok trajanja, nutritivne vrednosti.

Zajedničko za sve proizvode: Sokovi u ponudi su pasterizovani. Poželjno ih je promućkati pre upotrebe. Talog je rezultat prirodnog cedjenja. Nakon otvaranja mogu se upotrebiti u roku od 5 dana.

PRIRODA DS utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga i prodaju robe, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez obaveze prethodne najave.

Sve navedene cene su izražene u dinarima sa uračunatim pripadajućim PDV-om. Cena dostave je prikazana ponaosob za svaku narudžbinu.

Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su korisniku u svakom trenutku putem Sajta.

PLAĆANJA

Svi poručeni proizvodi plaćaju se pouzećem u trenutku preuzimanja.

Sva Obaveštenja potrošačima u vezi plaćanja dostavljaju se putem ostavljene mejl adrese ili kontakt telefona pre isporuke.

Računi za pružene usluge dostavljaju se: elektronskom poštom, a izuzetno korisniku putem kurirske službe, na adresu korisnika, u trenutku prijema porudžbine(pouzećem);

ISPORUKA

Isporuka se vrši putem kurirske službe D-express prema istaknutom cenovniku na sajtu i opštim uslovima poslovanja koja važe kod ovog dostavljača.

Sva poručena roba nalazi se na stanju i biće isporučena kupcu od 1 do 7 radnih dana od dana poručivanja zavisno od angažovanja Kurirske službe.

Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe korisniku.

Pošiljka se kupcu donosi na adresu za isporuku u periodu radnog vremena kurirske službe. Korisnik se obavezuje da u tom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata.

Ukoliko dođe do oslobođenja od troškova dostave zbog poručene veće količine korisnik će o tome biti obavešten u trenutku kreiranja porudžbine a najkasnije putem mejla pre izvršene isporuke.

U slučaju nemogućnosti isporuke ili kašnjenja u isporuci Priroda DS obaveštava kupca putem mejla pre isteka roka a radi produženja isporuke najkasnije do 30 dana.

PRAVA POTROŠAČA KOD UGOVORA NA DALJINU

Prodaja putem sajta www.pravisok.com  smatra se prodajom na daljinu i kupci imaju garantovana prava koje PRIRODA DS poštuje  usled čega Obaveštava kupce na lako dostupan način o njihovim pravima na ovoj na internet stranici putem

  • posebnog linka Prava potrošača kod prodaje na daljinu
  • u procesu naručivanja kupac se upoznaje sa ovim obaveštenjem kao sastavnim delom Opštih uslova korišćenja internet sajta tako što se upućuje na odgovarajuću opciju kojim se saglašava sa ovim Uslovima, i konačno

 

  • putem na e- mail-a koji je kupac ostavio prilikom kupovine

Samo ukoliko nije moguće obavestiti kupca putem mejla prodavac će kupcu u trenutku isporuke dostaviti sledeće dokumente:

  • obrazac za odustanak od ugovora
  • obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta o načinu, uslovima i roku ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, načinu vraćanja isporučene robe i povraćaju novca, pravu na reklamaciju i načinu ostvarivanja tog prava
  • primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Kupac fizičko lice ima pravo da odustane od ugovora nakon potvrde porudžbine a pre otpremanja pošiljke, bez navođenja razloga, ili po prijemu proizvoda najkasnije u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac ovlastio, a nije prevoznik.  U tom slučaju kupac snosi trošak isporuke i povrata proizvoda.

Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak od ugovora i šalje se takođe elektronskim putem na e- mail  pravi.sok@gmail.com . Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti bez odlaganja, takođe elektronskim putem.

Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata kupcu.  Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.  Protekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca da odustane od ugovora, u kom slučaju trošak povrata proizvoda snosi kupac.

Važna napomena: Gubitak ovog prava: Kupac ne može ostvariti Pravo na odustanak od ugovora odnosno ne može se predomisliti i sok vratiti prodavcu ukoliko je otvorio zatvarač i proizvod odnosno sok konzumirao, jer u tom slučaju prodavac ima zakonsko pravo da odbije takav zahtev kupca iz higijenskih i razloga zaštite zdravlja.

Ukoliko su uslovi u pogledu roka ispunjeni, kupac je dužan da bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak vrati primljenu robu prodavcu, o svom trošku, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa otpremnicom.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Ukoliko kupac odustane od ugovora, snosi troškove direktnog vraćanja robe, i smatraće se da ugovor nije ni zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća.

Kupac pravo na odustanak od ugovora može da ostvari i tako što će u roku od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora da odštampa, popuni, svojeručno potpiše i pošalje zajedno sa robom koju vraća uz otpremnicu koju je primio uz robu, prodavcu na adresu Beograd, Grocka, 11307, ul. Karadjordjeva br. 6b.

Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca uplatom na tekući račun, sa čim je kupac izričito saglasan.

U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da umesto poručenog proizvoda isti zameni za drugi ukus proizvoda iz ponude prodavca.

Ukoliko se kupac opredeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje kurirskom službom o svom trošku, ali bez otkupnine pošiljke, s obzirom da prodavac povrat novca vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca.

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo na reklamaciju na primljenu količinu, pogrešno obračunatu cenu, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda koju su dužni da istaknu odmah.

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu.

Kupac ima pravo da  prodavac nesaobraznost robe otkloni zamenom u konkretnom slučaju, u primerenom roku.

Prodavac je odgovoran ako je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca tj. u trenutku predaje robe, ili ako se pojavila posle prelaska rizika na kupca ako potiče iz uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca ili je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkoni nesaobraznost u konkretnom slučaju zamenom.

Ako nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili u primerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskida ugovora.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana kada je kupac primio robu, kupac ima pravo da bira između zahteva da robu zameni, ili ima pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema proizvoda, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno, kao što su prethodne napomene u pogledu roka trajanja i slično koje je prodavac prethodno predočio kupcu. Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

Postupak reklamacije. Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka:

preuzimanjem obrasca za reklamaciju, koji će elektronski popuniti sa opisom nesaobraznosti i uz obrazac poslati dokaze na pravi.sok@gmail.com

Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja takođe elektronskim putem da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede kao i da obavesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema.

Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije u sedištu prodavca, na telefone

062279200

+381114120230

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana, pri čemu će biti uzet u obzir i predlog rešavanja reklamacije kupca zamenom, a ukoliko dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe, sa čim je kupac izričito saglasan.

Ukoliko kupac smatra da obračun cene nije pravilno izvršen može podneti prodavcu reklamaciju u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa.

Prodavac neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, ili od strane neovlašćenog lica. 

POLITIKA PRIVATNOSTI izdvojena je u posebnom linku radi preglednosti i sastavni je deo ovih opštih uslova.

IZMENE OPŠTIH USLOVA

PRIRODA DS ima pravo da promeni, ažurira i dopunjava Opšte uslove i Politiku privatnosti u svako doba, u skladu sa poslovanjem ili radi usklađivanja sa zakonskom regulativom i bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa prodavcem ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Opštih uslova. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu korisnik je dužan da dostavi na istaknutu mejl adresu pravi.sok@gmail.com u roku od osam dana od dana objavljivanja promene Opštih uslova.

O promeni Opštih uslova prodavac obaveštava korisnike objavljivanjem na Sajtu Kompanije u delu od Uslovima, pa se korisnici obavezuju da prate promene na sajtu.

Dejan Stefanović PRIRODA DS BOLEČ