PRAVA POTROŠAČA KOD UGOVORA NA DALJINU

Obaveštenje o pravima potrošača

Prodaja putem sajta www.pravisok.com  smatra se prodajom na daljinu i kupci imaju garantovana prava koje PRIRODA DS poštuje  usled čega Obaveštava kupce na lako dostupan način o njihovim pravima na ovoj na internet stranici putem

  • posebnog linka Prava potrošača kod prodaje na daljinu
  • u procesu naručivanja kupac se upoznaje sa ovim obaveštenjem kao sastavnim delom Opštih uslova korišćenja internet sajta tako što se upućuje na odgovarajuću opciju kojim se saglašava sa ovim Uslovima, i konačno

 

  • putem na e- mail-a koji je kupac ostavio prilikom kupovine

Samo ukoliko nije moguće obavestiti kupca putem mejla prodavac će kupcu u trenutku isporuke dostaviti sledeće dokumente:

  • obrazac za odustanak od ugovora
  • obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta o načinu, uslovima i roku ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, načinu vraćanja isporučene robe i povraćaju novca, pravu na reklamaciju i načinu ostvarivanja tog prava
  • primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

ODUSTANAK OD UGOVORA

Kupac fizičko lice ima pravo da odustane od ugovora nakon potvrde porudžbine a pre otpremanja pošiljke, bez navođenja razloga, ili po prijemu proizvoda najkasnije u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac ovlastio, a nije prevoznik.  U tom slučaju kupac snosi trošak isporuke i povrata proizvoda.

Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak od ugovora i šalje se takođe elektronskim putem na e- mail  pravi.sok@gmail.com . Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti bez odlaganja, takođe elektronskim putem.

Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata kupcu.  Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.  Protekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca da odustane od ugovora, u kom slučaju trošak povrata proizvoda snosi kupac.

Važna napomena: Gubitak ovog prava: Kupac ne može ostvariti Pravo na odustanak od ugovora odnosno ne može se predomisliti i sok vratiti prodavcu ukoliko je otvorio zatvarač i proizvod odnosno sok konzumirao, jer u tom slučaju prodavac ima zakonsko pravo da odbije takav zahtev kupca iz higijenskih i razloga zaštite zdravlja.

Ukoliko su uslovi u pogledu roka ispunjeni, kupac je dužan da bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak vrati primljenu robu prodavcu, o svom trošku, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa otpremnicom.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Ukoliko kupac odustane od ugovora, snosi troškove direktnog vraćanja robe, i smatraće se da ugovor nije ni zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća.

Kupac pravo na odustanak od ugovora može da ostvari i tako što će u roku od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora da odštampa, popuni, svojeručno potpiše i pošalje zajedno sa robom koju vraća uz otpremnicu koju je primio uz robu, prodavcu na adresu Beograd, Grocka, 11307, ul. Karadjordjeva br. 6b.

Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca uplatom na tekući račun, sa čim je kupac izričito saglasan.

U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da umesto poručenog proizvoda isti zameni za drugi ukus proizvoda iz ponude prodavca.

Ukoliko se kupac opredeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje kurirskom službom o svom trošku, ali bez otkupnine pošiljke, s obzirom da prodavac povrat novca vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca.

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo na reklamaciju na primljenu količinu, pogrešno obračunatu cenu, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda koju su dužni da istaknu odmah.

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu.

Kupac ima pravo da  prodavac nesaobraznost robe otkloni zamenom u konkretnom slučaju, u primerenom roku.

Prodavac je odgovoran ako je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca tj. u trenutku predaje robe, ili ako se pojavila posle prelaska rizika na kupca ako potiče iz uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca ili je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkoni nesaobraznost u konkretnom slučaju zamenom.

Ako nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili u primerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskida ugovora.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana kada je kupac primio robu, kupac ima pravo da bira između zahteva da robu zameni, ili ima pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema proizvoda, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno, kao što su prethodne napomene u pogledu roka trajanja i slično koje je prodavac prethodno predočio kupcu. Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

Postupak reklamacije. Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka:

preuzimanjem obrasca za reklamaciju, koji će elektronski popuniti sa opisom nesaobraznosti i uz obrazac poslati dokaze na pravi.sok@gmail.com

Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja takođe elektronskim putem da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede kao i da obavesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema.

Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije u sedištu prodavca, na telefone

062279200

+381114120230

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana, pri čemu će biti uzet u obzir i predlog rešavanja reklamacije kupca zamenom, a ukoliko dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe, sa čim je kupac izričito saglasan.

Ukoliko kupac smatra da obračun cene nije pravilno izvršen može podneti prodavcu reklamaciju u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa.

Prodavac neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, ili od strane neovlašćenog lica.